ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν σε δύο διακεκριμένες τομείς

  1. Τις Επισκευές και Ενίσχυση κατασκευών
  2. Τον Σχεδιασμό και Μεταφορά Τεχνολογίας Βιομηχανοποιημένης Δόμησης (Προκατασκευής ΒΕΤΟΝ).

Κοινό στοιχείο και των δύο τομέων είναι το BETON και οι Κονίες Υπεραντοχής.

Τι είναι το ΒΕΤΟΝ και οι ΚΟΝΙΕΣ Υπεραντοχής.
Είναι μείγματα μοντέρνας Τεχνολογίας με βάση το Τσιμέντο Υψηλής Αντοχής, επιλεγμένα αδρανή και πρόσμεικτα που σχεδιάζονται να έχουν Ιδιότητες πολύ Υψηλότερες από αυτές του Κοινού ΒΕΤΟΝ και των κονιών ,δηλαδή :

  • Πολύ υψηλή Μηχανική Αντοχή ,ιδίως εφελκυστική και συνάφειας με το υπόστρωμα
  • Αντοχή σε Περιβαντολογικές Δράσεις
  • Αντοχή στο Χρόνο , και ως αποτέλεσμα των παραπάνω

Τελικό Κόστος εφαρμογής χαμηλότερο της αντίστοιχης με τα συμβατικά (χρησιμοποιούμενα σήμερα) υλικά και Τεχνικές

 

1.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Συνεχίζουμε την παράδοση των 3.000 επισκευαστικών έργων από Σεισμό, Πυρκαιά, Φυσικές καταστροφές και Αλλαγή Χρήσης που ολοκληρώσαμε ως τώρα στην Ελλάδα και των 50 έργων εξωτερικού με όλες τις Επισκευαστικές Τεχνικές.

2.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ( Προκατασκευής ) ΒΕΤΟΝ.

Έχοντας ολοκληρώσει και παραδώσει σημαντικό αριθμό έργων αυτής της κατηγορίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ,σχεδιάζουμε τα Συστήματα Βιομηχανοποιημένης Δόμησης ΒΕΤΟΝ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες η τις επιχειρηματικές αποφάσεις των πελατών μας , το σύνολο των διαδικασιών παραγωγής και ανέγερσης των στοιχείων και τις Αντίστοιχες Μονάδες Παραγωγής, και εκπαιδεύουμε το προσωπικό όλων των βαθμίδων στην παραγωγή και στην εργοταξιακή εφαρμογή και ολοκλήρωση των έργων.